วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ตำบลน้ำขาวชุมชนน้ำขาว เป็นชุมชนใหญ่ มีระบบเครือญาติเป็นห่วงโซ่คล้องต่อกัน จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง จากครอบครัวหนึ่งไปสู่อีกครอบครัวหนึ่ง และจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง... มีอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งด้านความเชื่อ ความศรัทธา และวัฒนธรรมประเพณี